Z historie hasičů v Plzni – Červeném Hrádku.

Rok 1907 

Výtah ze schůze obecního zastupitelstva v Červeném Hrádku ze dne 12. května 1907: 

Usneseno, aby obec Červený Hrádek zakoupila jednu stříkačku na perách od firmy Smékal Praha s mosaznými cilindry (botami) 110mm v průměru, s dvěma písty kovovými, s měděným větrníkem tlakovým a měděným větrníkem sacím, jedno proudní, s jedním kohoutem pro naplnění a spouštění vody železnou pákou. Dále dvě svítilny, dva žebříky z jasanového dřeva, jeden dvoukolový vozík na 200 metrů hadic s úpravou ku připnutí za stříkačku, 200 metrů konopných hadic, jednu proudnici, jeden měděný koš sací rákosem opletený a výzbroj pro 13 mužů. Vše v obnosu 2.750 korun. Dále usneseno aby po obdržení a vyzkoušení stroje složeno bylo hotově 450 korun a zbytek 2.300 korun v dluhopise do 10-12 roků s 5% úrokem od dodání stroje. 

Zápis z ustavující schůze zní: 

Dne 20. července 1907 svolal obecní starosta Josef Salcman schůzi všech občanů do místnosti na obecní úřad o deváté hodině večerní. Schůzi zahájil Josef Salcman starosta obce za přítomnosti 22 občanů, z nichž se přihlásilo 13 za členy činné a 7 za přispívající. Předsedající přečetl stanovy sboru schválených výnosem c. k. místodržitelství v Praze dne 22. června 1907 čís. 196.853. Pak dle stanov zvoleni činovníci sboru a to následovně:

Starosta – Josef Salcman

Velitel – Václav Hucl

Náměstek – Václav Vrba

Jednatel – František Salcman

Pokladník – Václav Šik

Dozorce náčiní – Václav Racek

Členové výboru -Jan Majner, Václav Kašpar,

 Václav Bezděk, Šimon Techl

Pak ustanovenému sboru předala obec potřebné náčiní a to: jednu stříkačku s příslušenstvím, dva hákové žebříky, pro 13 mužů výzbroj a pracovní obleky, pak potřebné knihy sborové. 

Rok 1908 

Sbor pořádal svůj první ples dne l. února a dne 23. srpna divadlo pod názvem „Furiant“ s taneční zábavou. Dne 17. března byl činný se vším členstvem při požáru hostince Norberta Techla a dne 5. srpna se sedmi muži byl činný u požáru sklárny pana Jíkala v Plzni. Dne 29. srpna vyjel, ale tím, že byl požár na veliké dálce, tak se vrátil. Dne 12. října vyjel k požáru stodoly Vojtěcha Nového v Kyšicích se šesti muži. Sbor konal v dvou měsících v srpnu a září noční hlídky, každou noc dva muži, kteří od obce dohromady obdrželi 50 haléřů a koncem hlídek obdrženo odměny 40 korun od pana Rudolfa Vi1íma, které stejným dílem rozděleny byly. 

Rok 1909 

V neděli dne 2. května ve tři hodiny odpoledne konána schůze sboru dobrovolných hasičů, kde byl předán diplom čestného členství příteli panu Rudolfu Vilímu za jeho hmotné podporování sboru zdejšího. Přítel Rudolf Vilím se ujal slova a vylíčil, že co pro sbor dobrovolných hasičů učinil, učinil z lásky jako občan Hrádecký. Tohoto roku se sbor zúčastnil tří požárů – 13. dubna na Hrádecké při požáru obydelního stavení Josefa Čížka, 23. května požáru stodoly Václava Šimandla v Doubravce a 3. září požáru stodoly Pavla Šaška v Chrástu. Dále konáno 14 cvičení praktických, se stříkačkou 6, se žebříky 5, pořadové 3 a cvičení theoretických 16.

Rok 1910 

Tohoto roku obdrženo od zemského výboru z věcného základu 200 korun na uplacení dluhu za stříkačku, kteréž prostřednictvím obecního úřadu svému účelu odvedeny byly. Sbor byl činný u tří požárů – dne 5. dubna v Kyšicích při požáru stodoly Jana Štrunce po chalupě jménu „U Skoků“, dne 6. června v místní obci u Václava Maška při vznikajícím požáru, který dřevníky a chlívky malé strávil a stodolu pak stavení doškové ohrožoval, ale přičiněním hasičského sboru byl obmezen a uhašen, za což se dostalo hasičům od všeho občanstva a zvláště od souseda Kašpara Salcmana, který byl tím nebezpečně ohrožen, poděkování a pochvalného uznání, dne 7. června v Dejšině při požáru stavení Josefa Šulce bleskem zapáleno. 

Rok 1911 

Bylo veliké sucho, že nebylo pamětníka, neboť nepršelo od 17. května až do 10. září  

Rok 1917 

Deset let trvání sboru, nastávají změny ve výboru sboru. 

Salcman Josef – starosta

Hucl Václav – velitel

Hucl Josef – náměstek velitele

Eret Frant -jednatel

Techl Martin – pokladník

Vrba Josef – knihovník

Salcman Matěj – dozorce

Vrba Vojtěch četař

V posledních létech tohoto desetiletí potkala nás válečná situace, která nám vyrvala dva činné členy. 

Rok 1918 

V tento rok sbor náš nebyl zúčastněn žádného požáru, konány pouze noční hlídky v srpnu. Pořádány dvě taneční zábavy, jedno divadlo, jeden ples, jeden zahradní koncert. 

Rok 1923 

Pořádáno okrskové cvičení čtvrtého okrsku župy Plzeňské a cvičení veřejné místního sboru konané dne 10. června. Sbor daroval 41 knih veřejné knihovně, která vznikla sloučením místních korporací. 

Rok 1925 

Sbor zúčastnil se 10 praktických a 11 teoretických cvičení, dále pak požáru u přítele Jana Fajfra. Konáno 8 hlídek v místě při divadlech.

Rok 1926 

K. Salcman oslovil hasiče, by vodu z rybníčka dle příhodné doby vylili, a že si jej společně se sousedem Josefem Martínkem vyčistí. 

Rok 1927-1938 

Během tohoto vcelku klidného období sbor pořádal každoročně tradiční kulturní akce, praktická, teoretická a okrsková cvičení, požární hlídky a čištění rybníku. Obecní úřad zakupoval výzbroj a výstroj pro činné členy sboru. 

Rok 1939-1945 

V tomto období války byl celkový útlum činnosti sboru. 3. srpna 1941 se sbor účastnil požáru při havárii letadla v Červeném Hrádku. Zúčastnily se též sbory Doubravka, Újezd a Vojenská požární policie.  

Rok 1952-1956 

Obnovování tradice vánočního troubení dobrovolnými hasiči. 13. srpna 1952 vypukl velký požár obytného stavení pana Plzáka. Proběhla soutěž v lehkoatletickém střetnutí mezi plzeňskými hasiči. Sbor obdržel od armády nákladní automobil FORD s plachtou. Jelikož nebyly prostory na garážování techniky, byla uskladněna u pana Hucla. FORD byl poté vyměněn za menší automobil HORCH z hasičského sboru Skvrňany. Dále se hrádecký sbor podílel na hašení požáru u pana Ereta. Hasiči zajišťovali držení požárních hlídek v letních měsících.

Rok 1957-1960 

8. září 1957 oslavoval sbor 50. výročí od svého založení. Kromě ukázek výcviku svých družstev předvedli hrádečtí hasiči několik zajímavostí. Největší veselost vzbudil požární útok se starou ruční stříkačkou, taženou koňským potahem. Byla to názorná ukázka toho, jak se hasívalo před půl stoletím. Zároveň si každý udělal představu o rozdílu mezi tehdejší nedokonalou výzbrojí a dnešním moderním vybavením požárních sborů. V závěru zdařilého programu byla všemi družstvy předvedena prostná, jež symbolicky znázorňovala úlohu všech požárníků: Bdít nad majetkem pracujícího lidu i státu. Při výstavbě budovy národního výboru a požární zbrojnice se aktivně zúčastnili hasiči i dobrovolníci. Celkově bylo odpracováno 11.000 hodin, z toho 6.000 zdarma. 

Rok 1961-1970 

Byla přestěhována výzbroj a výstroj do nové zbrojnice, která byla tímto uvedena do provozu a slouží pro hasiče až dodnes. V těchto letech probíhali požární hlídky, preventivní kontroly rodinných domků, sběr 

železného šrotu pro navýšení rozpočtu na preventivně výchovnou činnost. Nákladní vozidlo HORCH bylo vyměněno za novější AS-16 PRAGA RN od CO. Koncem tohoto období se budovala požární nádrž, sloužící také jako koupaliště. 

Rok 1971-1980 

Požární sbor byl jednou ze složek NF, a proto se aktivně zúčastňoval všech brigád v obci při budování KD, prodejny, dobudování požární nádrže, parku a letního kina. Náš sbor byl přidělen pod okres Plzeň – sever do okrsku Zruč, kde jsme se zúčastňovali soutěží a námětových cvičení. V roce 1975 sbor přešel zpět pod okres 

Plzeň – město. Okrsek Doubravka slučoval sbory: Bukovec, Doubravka, Červený Hrádek, Lobzy a Újezd. V roce 1980 obnovil náš sbor tradiční masopustní průvody obcí.

Rok 1981-1989 

V těchto letech byla opět omlazena výjezdová technika a to kropicím vozem Škoda 706 RTH od technických služeb. Tento vůz byl předělán pro požární účely. Poté přibyl další vůz SACHSERING od SDH 

Doubravka. V polovině tohoto desetiletí byl vybudován sušák na hadice. Po obnově vozového parku SDH Doubravka byl převedena CAS 25 Škoda 706 a PPS 12 do našeho sboru. Kropička Š 706 RTH byla převedena do JZD a SACHSERING do SDH Libákovice. Tradičně probíhaly kulturní a pracovní akce. V tomto desetiletí proběhla oslava 80. výročí od založení sboru. 

Rok 1990-1999 

Do poloviny 90. let prožíval sbor existenční krizi. Většina členů ztratila zájem o práci ve sboru z důvodu změny režimů. Hrádeckou hasičinu dokázali udržet členové Špilák Pavol, Winkelhofer Bohumil, Sládek Miloslav, Hlous Václav st., Votípka František a Mattas Jaroslav. Sbor se snažil zachovávat tradiční bály, masopust a údržbu požární nádrže. Taktéž probíhala snaha o udržení a omlazení členské základny sboru, která by doplnila chybějící funkce ve sboru. Koncem 90. let byla provedena rekonstrukce topení v hasičárně a s tím související rozdělení vytápění pro podkrovní byt a hasičárnu. 

Rok 2000 

Tento rok byl rokem velkých změn. Na výroční valné hromadě bylo odsouhlaseno přijmutí 4 nových členů, v polovině roku přibyli další 4 členové. Přišla „mladá krev“ a s ní opět aktivita. Naši členové se účastnili na hasičských dnech na Náměstí Republiky ve dnech 26-27. května, absolvovali kurzy motorových pil, strojníka, velitele a účastnili se výcviku v protiplynovém polygonu v Zátiší. V polovině roku proběhlo předání funkce velitele sboru od Václava Hlouse Michalu Poláčkovi. Po několika letech se opět zvedla aktivita zdejších hasičů.

Rok 2001 

Hrádecký sbor podpořil hasičské muzeum v Nebílovech částkou 1.000 korun. Tradičně sbor pořádal kulturní bály, masopust, čištění koupaliště, školení řidičů, cyklické školení členů výjezdové jednotky a dokonce se družstvo zúčastnilo požárního útoku na soutěži v Křimicích. Po mnoha letech se opět naši hasiči zapojili do soutěží s ostatními sbory. V tomto roce byli přibráni další 4 noví členové, kteří se aktivně zapojili do hasičského života sboru. Byli vyškoleni dva noví strojníci. Tento rok nepřinesl mnoho zásahů, ale hrozilo potenciální nebezpečí výskytu kulhavky a slintavky na skotu a s tím související školení hasičů pro případ nutného zásahu. 

Rok 2002 

V tomto roce opět přibyl další nový hasič do našich řad. Po konzultaci se Správou veřejného statku města Plzně bylo upraveno vtokové koryto do požární nádrže a zamezilo se tak usazování bahna u přítoku a jeho ucpávání. V jarních měsících pořádal náš sbor spolu se Sokolem dětský den na hrádeckém hřišti. Hřiště bylo před touto akcí zdarma ve volném čase všech dobrovolníků upraveno. Na této akci i naši členové odpracovali nemálo hodin pro naše nejmenší. V polovině srpna zasáhly naši Republiku rozsáhlé ničivé povodně. Zprvu naše jednotka nezasahovala, jelikož byly povodně pouze lokální, ale po neustávajících deštích a stoupajících hladinách vody byli i naši hasiči s technikou nasazeni na záchranných pracích. Nejprve byla naše jednotka nasazena v areálu firmy Elis v Chrástu, dále pak na příkaz krizového štábu města Plzně na Roudné, která byla postižena povodní nejvíce. Hasiči odvedli pořádný kus práce, dále pak pomáhali občanům s likvidací následků povodní. Vůbec nebylo snadné každý den dojíždět do postižených oblastí a do večerních hodin odčerpávat vodu, to vše po dobu téměř dvou týdnů. Naše CAS 25 Š706, která už byla v důchodovém věku dokázala tyto povodně bez větších problémů přestát. Potíže nastaly s čerpadlem PS12, které muselo v zimě projít větší opravou.

Rok 2003 

Hned na začátku roku nás vystrašili další povodně, Roudná byla opět pod vodou, ale naštěstí hladina vody přestala brzy stoupat, tak naše jednotka držela pouze pohotovost na základně. Stejně jako v roce předchozím i letos nám přibyl nový člen. Na jaře proběhla velká oprava požární nádrže, která byla poškozena z povodně v srpnu 2002. 18. srpna připravila vichřice pana Cetla o třetinu střechy. Náš sbor za pomoci přívěsného výsuvného žebříku pomohl provizorně zakrýt a zajistit střechu folií. V měsíci říjnu byla započata rekonstrukce hrádecké hasičárny v celkovém rozpočtu 1.200.000 korun. Předmětem rekonstrukce se stala výměna elektrických a vodovodních sítí, plastových oken, betonových podlah v garážích, toalet, celkové zateplení budovy s fasádou a izolace od spodní vody. Během rekonstrukce byla technika sboru nouzově přemístěna do garáží v kájovně. I přes velké mrazy jsme dokázali udržet techniku akceschopnou. V tomto roce naše jednotka zakoupila motorovou pilu, která nám chyběla při řadě dřívějších zásahů. Z finančních prostředků magistrátu města Plzně byly zakoupeny 4ks nomexových kabátů Fireman. 14. listopadu se výjezdové družstvo účastnilo celoplzeňského cvičení v areálu Škoda a.s. 

Rok 2004 

Na výroční valné hromadě se k našim řadám přidali další čtyři mladí dobrovolníci se zájmem o hasičinu. 4. dubna jsme zasahovali u požáru černé skládky vedle zemědělského družstva v Červeném Hrádku. V měsíci květnu proběhla kolaudace hasičárny a sbor začal stěhovat zpět svoji techniku z náhradních prostor. Úřad městského obvodu pro Plzeň 4 poskytl částku 50.000 korun na nákup nových skříněk a regálů do skladu. V srpnu byla odvezena naše historická CAS 25 Š706 r. v. 1967 do servisu požární techniky – hasičského sboru Skvrňany. Zpět se vrátila v říjnu novější CAS 25 Š706 r. v. 1983 po celkové generální opravě v hodnotě 230.000 korun. Opravu financoval magistrát města Plzně. Dále sbor obdržel z finančních prostředků magistrátu zakoupené 4 přilby Gallet a 2 radiostanice Motorola. Sbor dále zakoupil vzduchový kompresor a vysokotlaký čistič WAP. 5. prosince jednotka zasahovala u požáru stohu slámy v Červeném Hrádku, kam dorazila jako první. Požár byl již značně rozvinutý a celkem se na jeho likvidaci podílelo 6 hasičských jednotek. Stoh byl pomocí nakladače přepůlen a po uhašení zůstala hrádecká jednotka hlídat požářiště až do rána. Během noci byli nuceni znovu likvidovat opětovné vzplanutí. 

Rok 2005 

Letošní rok proběhly na Výroční valné hromadě volby do výkonného výboru sboru. 

Špilák Pavol – starosta

Poláček Michal – velitel

Klečka Ladislav – zástupce velitele, zapisovatel

Sládek Miloslav – předseda revizní rady

Kabát Pavel – kulturní referent

Hlous Vác1av st. – člen vv

Klečka Miloslav – člen vv

Šašek Petr – člen vv

26. ledna vyprostila jednotka uvízlý osobní automobil ze závěje sněhu pomocí lana. Bylo zakoupeno výkonné elektrické kalové čerpadlo, konzervátor akumulátorů a 4 dýchací přístroje Saturn. Bylo provedeno 

zapojení výjezdového vozidla CAS 25 Š706 na tlakový vzduch a konzervaci akumulátorů. Během podzimu proběhla ve zbrojnici menší rekonstrukce topení. Byly vytvořeny dva nezávislé okruhy pro knihovnu a zbytek hasičárny z důvodu efektivity. 16. prosince likvidovala jednotka pomocí motorové pily polomy po vichřici ze silnice na obec Kyšice.

Rok 2006

Jako každoročně jsme pořádali v prvním čtvrtletí nového roku tradiční bály a masopust. Hasičský bál byl nově přesunut po mnoha letech zpět do sálu sokolovny u Ženíšků z důvodu nízké účasti a neefektivnímu využití prostor drahého sálu v kulturním domě. Maškární bál ještě zůstal v kulturáku, je však otázkou času, kdy i tento bál přesuneme k Ženíškům, jelikož je budoucnost kulturáku nejistá. O budovu se nikdo pořádně nestará, a tudíž chátrá. Masopust se oproti našim předpokladům povedl a budeme se snažit zachovat tuto ojedinělou tradici i nadále. Rutinní každoroční akcí je čištění požární nádrže, stejně tak je to jediný slušný příjem do pokladny sboru. V tomto roce však přišly v květnu přívalové deště a veškerá práce přišla vniveč. Opětovně se vyčistila jen odkalovací jímka, která byla plně zanesena. Do jednotky se z prostředků zřizovatele zakoupila elektrocentrála Heron 2kW a osvětlovací stativy k nasvícení nočních zásahů a aktivit. Dále byly ve větším počtu obměněny hadice v zásahovém voze. Naše výjezdové družstvo se tento rok podílelo 3x na likvidaci škod po květnových povodních a jednou na požáru střechy rodinného domku v Červeném Hrádku. Zdárně proběhlo jarní teoretické i praktické školení řidičů výjezdového družstva, stejně tak i cyklická odborná příprava strojníků a velitelů. Na údržbě výzbroje a výstroje bylo odpracováno 620 hodin. Celkem jsme v minulém roce za sebou zanechali více jak 1600 hodin práce.

Rok 2007

19. ledna zaměstnala naši výjezdovou jednotku větrná smršť, která způsobila polomy na kyšické silnici. Hasiči stromy odstranili pomocí motorové pily a zprůjezdnily cestu. Dva dny poté, 21. ledna nás překvapila nepříjemná skutečnost, která se v průběhu roku ještě opakovala. V ranních hodinách siréna oznámila požár restaurace Hrádecký dvůr. Po likvidaci požáru bylo vyšetřovatelem zjištěno, že požár byl založen úmyslně. Znamenalo to tedy, že nám tu řádí žhář. Jak se časem ukázalo, šlo o cílený útok jen na tuto budovu a ostatní objekty nebyli v ohrožení. Mohli jsme si tak trošku oddechnout, že se neopakuje situace jako v obci Úterý, kde pyroman pro svoje potěšení z ohně zapálil několik chalup a napáchal tak milionové škody. Jarní plesovou sezónu započal hasičský bál konaný 17. února u ženíšků. Účast na hasičské slavnosti byla mizivá, a tak jsme se rozhodli tento bál dále již nepořádat. Špatné to bylo také s masopustem, nesehnali jsme na něj kapelu, a tak se nekonal. A do třetice – maškarní bál nás také nepotěšil a díky účasti pouhé stovky lidí bude nadále pořádán na sále u ženíšků. Po mnoha letech jsme tak skončili s bálováním v kulturním domě. Celkově se tak projevuje všeobecný nezájem o kulturní akce a to nejen u nás. Čištění požární nádrže proběhlo až v květnu a po schůzce se zástupci Správy veřejného statku města Plzně byl konstatován fakt, že nádrž nutně potřebuje opravu rozpraskaných betonů. Stejně tak novostavby rodinných domů měly po každém dešti za následek přívaly bahna a usazování v nádrži. Opět se tak v nádrži v létě koupaly jen kachny. 8. května zasahovala naše jednotka na požáru střechy u pana Lejska, kam dorazila jako první a pomocí C proudu lokalizovala oheň. Vzápětí dorazil Hasičský záchranný sbor, který pomocí automobilového žebříku požár zlikvidoval. Na místě bylo celkem 5 zásahových automobilů a povedlo se zachránit našemu členovi střechu nad hlavou. Na den dětí jsme ukázali našim nejmladším v doubravecké školce hasičskou techniku a výstroj. Všechny děti si pak hadicí sestříkly cvičné terče a jak říkaly paní učitelky, měli na hasiče hezkou vzpomínku. 16. června proběhla oslava 100 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Plzni – Červeném Hrádku. Samotná oslava měla spoustu příprav a zabrala našim členům spoustu hodin volného času, někteří si museli vzít i dovolenou. Byla potřeba svozit historickou techniku, obeslat jednotlivé sbory, přivézt několik stanů, sepsat brožuru, vyrobit značky, objednat reklamní předměty, připravit samotný plac akce a spoustu dalšího. Při všech těch úkolech, které jsme zvládali jen tak tak, nám ještě nepřálo počasí a celý týden pršelo. Ale nakonec se počasí umoudřilo a ráno v sobotu, v den akce, na nás vykouklo sluníčko jako předzvěst povedeného dne.  Během zábavného odpoledne s hasiči viděli občané ukázky Hasičského záchranného sboru České republiky, dobrovolných hasičů z Bílé Hory, zásahové jednotky Policie České Republiky, statickou ukázku historické i stávající techniky hasičů z Bukovce, Bílé hory, Koterova a profesionálních hasičů z Košutky. Vděk patří především úřadu městského obvodu Plzeň 4, který nám vyšel vstříc dotací 50.000 korun na pořízení upomínkových předmětů a brožur. 28. září v brzkých ranních hodinách byl jednotce vyhlášen poplach na požár v restauraci Hrádecký dvůr. Když se jednotka dostavila na místo, zasahoval již Hasičský záchranný sbor. Požár, nebo spíše výbuch v objektu, byl opět prací žháře. Naštěstí se oheň nerozšířil a došlo k samouhašení, ale škody na majetku byly výrazně vyšší, než na začátku roku. Během podzimu jsme se účastnili na soutěži v Újezdě, kde naši kolegové oslavovali 95 let sboru a na soutěži boleveckých hasičů poslední káď. Na táborové základně Drahotín proběhlo cyklické školení strojníků a 1. prosince v Líních byl výcvik řidičů. Během roku se do jednotky zakoupila svářečka CO2, pomocí které proběhla malá rekonstrukce nástavby výjezdového vozidla. Došlo ke zpevnění nosníků a výměně podlahy úložných prostorů nástavby, kam byla napevno zabudována elektrocentrála. Dále bylo pořízeno motorové kalové čerpadlo HERON, křovinořez, gola sada, elektrické nářadí a hliníkové žebříky. Celkem jsme za sebou v loňském roce zanechali 2.170 hodin práce a aktivit.

Rok 2008

Tradiční plesová sezóna byla v tomto roce celkem strohá. Z finančních důvodů jsme již nepořádali hasičský bál, neboť nám tato akce moc výdělku již delší dobu nepřiváděla, ba spíše naopak. Stejně tomu tak bylo i u masopustu. Přestože je to ojedinělá kulturní tradice, byli jsme nuceni ji nepořádat z důvodu drahé hudby a nejistého výdělku na ní. Potýkáme se i se stejným problémem jako v Újezdě, kde musí celý průvod doprovázet na silnici policie, neboť se jedná o překážku v silničním provozu. Celá akce by tak byla daleko náročnější na organizační a finanční nároky. Jedinou kulturní akcí, která má budoucnost je maškarní bál. Vloni byl poprvé konán po dlouhé době u Ženíšků a můžeme konstatovat, že byl v menších prostorách úspěšný. Účastnilo se více jak 100 lidí, byla rozprodána celá tombola a rej masek se protáhl do ranních hodin. Proběhlo tradiční čištění požární nádrže s velkou účasti dobrovolníků v počtu 21. Od správce nádrže proběhla oprava prken na čapu, v naší režii pak oprava zábradlí a zabetonování děr a schodů. Co se týkalo jednotky, tak ta zasahovala během roku 4x a to 1. července u požáru hrabanky v lese u obchodního centra Berounka, 6. srpna při požáru pole v Kyšicích, 10. listopadu při požáru přístřešku u májky v Červeném Hrádku a nakonec 20. listopadu při požáru krytého seníku v Kyšicích. Jednotku v polovině roku čekala předávka novějšího výjezdového vozidla a to CAS  K25 Liaz z Bílé Hory. Zde nastal problém s jedním nejmenovaným sborem, který nám již vyfoukl techniku v 80. letech a nyní chtěl pro sebe právě nám slibované vozidlo. Po mnoha dohadech, dopisech a jednáních se za pomoci starosty obvodu Broma podařilo do Hrádku dostat novější auto po celkové rekonstrukci z roku 2003. Stávající CAS 25 Škoda 706 RTHP bude předán kolegům z Újezda po opravě jejich zbrojnice, zatím byl parkován na druhém stání v Hrádku. Do výjezdové jednotky byla zakoupena elektrocentrála pro pohon svářečky, mobilní vysílačka, několik armatur, hasicích přístrojů a elektrická rozbrušovací pila. Naši členové odvedli více jak 1.500 hodin aktivit a práce, za kterou jim patří velký dík.

Rok 2009

První měsíce v roce 2009 započaly stejně jako roky ostatní. Pořádal se jen maškarní bál, kde byl sál u Ženíšků naplněný k prasknutí. Čištění požární nádrže proběhlo v dubnu a jako předešlý rok přišel týden po čištění přívalový liják, který nádrž totálně zanesl bahnem ze stále probíhající stavby rodinných domů na přítoku. Takže se nádrž čistila opět podruhé. V srpnu přišly přívalové deště a bahno z kukuřičných polí se doslova valilo nádrží. Škody utrpěl přepad i retenční nádrž. Byli jsme nuceni nádrž vyčistit po dohodě se SVS MP potřetí. Jednotka byla vybavena díky ministerstvu vnitra zásahovou obuví a lehkými zásahovými obleky. Zakoupeny byly další hadice, startovací vozík, drobné dovybavení a uskutečnilo se mnoho úprav úchytů a adaptérů na zásahové technice tak, aby vyhovovala pro naše prostředky. Proběhly zdravotní prohlídky členů družstva, školení řidičů, strojníků, velitelů a nositelů dýchací techniky. 22. března byl nahlášen požár trávy za kulturním domem a naše jednotka jej zlikvidovala ještě před příjezdem HZS. 1. října vyjížděla naše jednotka k požáru boudy u pana Mattase, kde to bylo jak v americkém filmu a vzduchem létaly náboje. Naštěstí se nikomu nic nestalo a požár byl zlikvidován ve spolupráci s HZS během hodiny. 25. října pak bylo prověřovací cvičení za strany HZS a celková kontrola naší připravenosti. Jednotce nově přibyla možnost vyhlášení poplachu členům přes jejich mobilní telefony, což byl výrazný posun v rychlosti svolání jednotky k události.

Rok 2010

Proběhla Výroční valná hromada sboru, kde byly řádné volby. Složení výkonného výboru je pro dalších 5 let následující:

starosta – Špilák Pavol

velitel   – Poláček Michal

jednatel, zapisovatel – Kubin Martin

předseda revizní rady – Sládek Miloslav

člen vv, člen rr – Hlous Václav 

člen vv, člen rr – Uhlík Lukáš

člen vv – Kozák Jiří  

člen vv – Čechura Ondřej

člen vv – Suchánek Jaromír

člen vv, kulturní referent – Kabát Pavel  

Proběhl maškarní bál s bakusem, farářem a ministranty. Čištění nádrže mělo zádrhel již na začátku. Při jejím vypouštění přišel telefonát, ať ihned uzavřeme stavidlo čapu. Vypouštěná voda, která dále pokračuje korytem potoka do Doubravky, vyplavila v Újezdě právě zabetonované hrazení před nadcházející opravou mostu. Naštěstí po domluvě se stavbyvedoucím a zástupcem Správy veřejného statku, bylo konstatováno, že jsou škody minimální a můžeme pokračovat v čištění. V rámci dobrých vztahů jsme na konci opravy mostu celé koryto a samotnou stavbu umyli a uklidili. Firmou byl opraven čap na 2 řady česel pro snadnější utěsnění. Byl vypracován projekt na oplocení pozemku za hasičárnou a zamezení tak černým skládkám. Realizace se na konci roku zastavila díky brzké sněhové pokrývce a byla přesunuta na další rok. Jako každý rok proběhly výcviky a školení jednotky, jeden člen si nově udělal kurz velitele. Koncem dubna jsme se zúčastnili rozsáhlého cvičení na vlakové neštěstí v depu ve Starém Plzenci. Byla zde simulována srážka nákladního a osobního vlaku, desítky zraněných a davová panika. Byla to ukázka, jak složité je orientovat se na místě zásahu s takovým počtem, ať už zraněných, tak zasahujících. V září se další 2 členové vycvičili na nositele dýchací techniky a konečně má družstvo více jak polovinu hasičů, kteří mohou zasahovat v nedýchatelném prostředí s dýchacím přístrojem a maskou. Dále jsme se účastnili dopravně bezpečnostní akce Besip –  jízda na folii, kde jsme kropili folii vodou. V listopadu jsme likvidovali požár stohu slámy u zemědělského družstva v Červeném Hrádku. Pro svůj rozsah byl stoh nechán vyhořet, a tak jednotka jen ochlazovala okolí. Koncem měsíce jsme ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z celé Plzně shazovali sníh ze střechy haly Lokomotivy na Slovanech. Střecha se pod velkou vrstvou sněhu začala prohýbat a hrozilo její zřícení. Celkem jsme se účastnili dvakrát, než firma vyztužila střešní krov. I tahle akce pro nás měla přínos v podobě základních poznatků ze zásahu ve výškách. Poslední účastí našeho výjezdového družstva bylo ostré cvičení na velký požár skladovacích hal v Kozinově ulici. Pro strojníky bylo toto cvičení zvlášť zajímavé, neboť jeli již z hasičárny k místu události pod majáky. Na technické kontrole výjezdového vozidla CAS K25 Liaz bylo zjištěno prasklé zadní listové pero, rozštelované vstřikovací čerpadlo na motoru a zadní pneumatiky byly na hranici životnosti. Díky zajištění finančních prostředků vedením ÚMO4 byly všechny tyto nedostatky odstraněny. Z rozpočtu pro jednotku by na tuto opravu nebylo ani ze třetiny. Během roku jsme dokázali vyrobit a upevnit integrované držáky dýchacích přístrojů do sedadel, vyrobit stropní regál nad zadní sedadla v kabině vozidla a polepit celé auto samolepkami s domovenkou. Koncem roku se na Liazce ještě porouchalo ovládání spojky a řazení. Oprava se protáhla téměř na měsíc, neboť začíná být problém sehnat na toto vozidlo některé náhradní díly. Přestože se Liazce věnujeme 2 roky v kuse, stále ještě najdeme drobnosti, které jsou potřeba dodělat díky časové náročnosti, nebo finanční zátěži. V polovině roku si kolegové z Újezda odvezli bývalý zásahový trambus, který byl u nás uskladněn po dobu rekonstrukce újezdecké hasičárny. My tak již můžeme naplno využívat prostor garáží hasičárny, především pak kanál na opravy a údržbu Liazky, neboť trambus byl nepojízdný. Sportovní družstvo se zúčastnilo 4 soutěží a to v Doubravce, Liticích, Plzeňském prazdroji a na poslední kádi v Bolevci. Umístění týmu bylo vždy v druhé půlce tabulky a bylo vidět, že nás brzdí především čerpadlo PS12 z roku 1967. 

Rok 2011

Sbor navázal dobrou spolupráci s organizací Sokol, kde se obměnilo vedení a několik našich hasičů je navíc členy tohoto spolku. Tělovýchovná jednota Sokol v Červeném Hrádku navíc zakoupila novější stoly a židle, odpadá problémový přesun těchto věcí z hasičárny na sál k Ženíškům. Maškarní bál proběhl s účastí kolem 100 lidí. Problém dělal jen hospodský, když neměl ani na zakoupení piva, což sbor řešil půjčkou, aby se bál vůbec uskutečnil. Proběhlo oplocení budovy, včetně vjezdových vrat do areálu. Co se týče zásahové činnosti, už i my poznáváme na vlastní kůži statistiku událostí, že už jen 30% zásahu jsou požáry a vše ostatní jsou dopravní nehody, technické zásahy či živelní pohromy. Začali jsme v dubnu dvoudenním pátráním po pohřešované osobě pod velením Policie České republiky v prostoru mezi Kyšicemi, Dýšinou, Chrástem a rozvodnou vysokého napětí. V červnu to pak byl požár suché trávy v Hrádku u křižovatky ve směru na Božkov. Celkově šlo o plochu asi 25m2, požár byl navíc beze škody a jednotka jej uhasila během pěti minut, ale potvrdilo se, že dojezd profesionální jednotky hasičů z Plzně do Hrádku trvá během špičky i 10 minut. Poslední zásah loňského roku byl v srpnu, vydal však za zásahů 6. Alespoň tolikrát nás Krajské operační středisko přeposílalo po celém městě. Tomuto zásahu předcházel večerní přívalový déšť s kroupami, kdy během hodiny i v naší obci, která je z části na kopci, nestíhala kanalizace pojmout dešťovou vodu a všechna šla tak po silnici. 10 minut před půlnocí nás KOPIS zvedl k potopě do Bukovce. Již cestou byly znesnadněny průjezdy nánosy bahna na silnici, v újezdě byl na mostku doslova půlmetrový brod.        V samotném Bukovci proud vody, hrnoucí se korytem jindy poklidného potoka, zčásti strhl kamenný mostek k rodinnému domku a kompletně ho vytopil, včetně 20 centimetrů nánosu bahna na zahradě. Naše jednotka, jištěná záchrannými lany, evakuovala starší manželský pár z domu a posléze jim pomohla i s jejich doklady, které tam zůstaly. Manželé byli celkovou rychlostí stoupající vody doslova zaskočeni, že se pán i zapomněl obout do bot, když opouštěl obydlí. Barák byl neobyvatelný a postupně z něj vytékala voda, pro evakuované lidi tak přijel jejich syn a ubytoval je u sebe v Plzni. Podobnou evakuaci, ale ne už tak náročnou, provedla jednotka ze zatopené bukovecké vodní elektrárny, kde vyvedla mladší pár se psem. Po ukončení evakuace byla jednotka přeposlána na borská pole, kde měla společně s ostatními plzeňskými jednotkami odčerpávat zatopené parkoviště u zásobovacích hal. Po zvážení náročnosti kapacity čerpadel a dojezdu velkokapacitního čerpadla byla naše jednotka opět přesměrována do Doubravky na zatopený sklep, poté do Hrádku na zatopený sklep, pak ke kulturnímu domu Inwest na padlý strom a rovněž zatopenou podzemní hernu, dále do prostoru podchodu vedle hlavního nádraží a nakonec do Zábělé, kde již zasahovala jednotka z Božkova. Tam asi udeřila blesková povodeň největší silou, když hrnoucí se bahno z polí zdevastovalo zahradu se skleníkem, narušilo statiku několik let starého rodinného domu a o několik metrů odhodilo osobní automobil. Zde vydržela jednotka do půl šesté ráno a pak vyrazila zpět na základnu. Na místě zůstali hasiči z Božkova a několik našich zásahových prostředků. Po příjezdu na základnu bylo vše totálně od bahna. Dali jsme do pořádku nejpotřebnější věci tak, aby byla jednotka dále akceschopná a všichni šli vesele do svého zaměstnání. Během roku jsme zakoupili vzduchový kompresor Atmos, udělali rozvod tlakového vzduchu ze skladu, kde je kompresor umístěn, přes celou garáž až k zásahovému vozidlu Liaz, proběhla výroba držáků savic a jejich instalace na zeď, jednotka získala do vybavení elektrickou motorovou pilu a další drobnější prostředky potřebné k povinné výbavě zásahového automobilu, který prošel na vánoce menší opravou nástavby. Díky navýšení rozpočtu na jednotku od ÚMO 4 Plzeň jsme nakoupili 7 zásahových přileb gallet, 7 dýchacích masek, 4 savice a zainvestovala se zmiňovaná oprava Liazky. Vše celkem za 90 tisíc korun. Co se týče sportovních aktivit našeho družstva, bylo na jaře zakoupeno starší sportovní čerpadlo PS-15, které by již mělo být konkurenceschopné a přiblížit naše výkony k ostatním. Bohužel nám loňský rok nepřál a klasické soutěže byly jen 3. Přesto jsme dokázali u kolegů v Malesicích získat 3. místo a přivezli jsme domů konečně pohár. 

Rok 2012

Spolupráce s organizací TJ Sokol pokračovala nadále a společně jsme zorganizovali veškeré bály, které však nebyly tak navštěvované jako v předešlých letech. Tradiční čištění požární nádrže proběhlo bez problémů. Radost z odvedené práce však zkazily červnové přívalové deště, kdy se hrnulo bahno z okolních polí přímo do nádrže. Navíc sílu a objem protékající vody nevydržel horní rybník na přítoku, který se protrhl a to co nepokazil déšť, zkazila přívalová vlna, která brala stromy, prefabrikáty koryta potoku a zanesla kompletně již tak málo průchodný obtok nádrže. Horní rybník sloužil jako chovný a veškeré ryby co přežily, skončily v požární nádrži. Nejvíce nám však ublížil termín této povodně. Stala se 21. června a nás čekaly 23. června oslavy 105 let od založení sboru a soutěž pořádaná právě v prostorách koupaliště. Díky aktivitě spousty členů a snaze uklidit mazlavé nánosy bahna, provádět čistící práce trvající oba dva dny do nočních hodin a spousty jiných problémů, se nám podařilo přeci jen soutěž uspořádat a dokonce se i dle slov zúčastněných povedla. Pro samotnou soutěž byla zrealizována nestandardní disciplína v podobě velitelského běhu, vypití určeného nápoje a lanové plavbě na člunu vodou zpět k místu startu. Poté velitel proběhnutím startovní pásky odstartoval požární útok na terče s nasátím vody z požární nádrže savicemi. Schválně jsme udělali spíše zábavnou disciplínu než výkonnostní. Bylo tedy humorné pozorovat některé členy, jak na člunech vynalézají nové druhy plavby. Aby to bylo pro všechny sbory stejně složité, tak i naše soutěžní družstvo zažilo při soutěžním útoku svůj první nácvik a generálku zároveň. Soutěže se zúčastnilo 11 družstev mužů a žen z Doubravky, Újezda, Božkova, Černic, Radobyčic a Dýšiné. V polovině závodů proběhla i ukázka slanění hasičů lezců z automobilového žebříku Hasičského záchranného sboru z Košutky. Naše družstvo se umístilo v kategorii mužů na 3. místě. Koncem srpna byla požární nádrž znovu vyčištěna, za pomoci těžké techniky odbagrovány nánosy bahna a vyměněn koncový díl potrubí obtoku, který byl prorostlý kořeny stromů a blokoval tak jeho průchodnost. Celý obtok byl propláchnut tlakovou vodou, aby byla zajištěna jeho funkčnost. Celkem jsme na 2. čištění a opravě obtoku odvedli více jak 230 hodin. Novinkou v našich aktivitách, kterou jsme na sebe chtěli upozornit, byla v září spolupráce se Sokolem a akce pro děti, s názvem dětské odpoledne, aneb rozloučení s létem. Členové sokola na koupališti připravili pro děti zábavné soutěže a hasiči poskytli občerstvení a prohlédnutí zásahového automobilu a prostředků. Tradičně největší zájem vzbuzovalo stříkání s hadicí a proudnicí. Jednotka započala zásahovou činnost výjezdem 12. února na požár střechy rodinného domku. Následovalo každoroční školení řidičů v Líních, kde se zúčastnili 2 naši nejmladší strojníci. Stejně tak se tito 2 strojníci zúčastnili školení a zkoušky na práci s motorovou pilou, kde délka kurzu činila 66 hodin. 9. května držela jednotka pohotovost na hasičárně při velkém požáru firmy HP Pelzer v Radčicích, 20. května to pak byla asistence při výbuchu munice v Červenohrádecké ulici u Matasů. Jednotka zde byla povolána pro možnost evakuace okolních obyvatel do budovy hasičárny a poskytnutí základních potřeb evakuovaným. I toto je další z případů zásahů, které jsme dříve neznali. 21. června proběhla již zmiňovaná blesková povodeň, odčerpávání sklepů a monitoring vodních ploch. Srpen byl ve znamení lesních požárů. Nejdříve patnáctého, pak dvacátého a nakonec jednadvacátého srpna hořel les u holého vrchu. Díky velkému suchu a téměř tropům byl druhý z těchto požárů pro nás roztažený na 7 hodin v kuse, kdy se účastnilo zásahu asi 8 jednotek s více jak 12 cisternami. V září si 2 členové výjezdového družstva prošli dvoudenním kurzem nositele dýchací techniky. V říjnu proběhla cyklická odborná příprava u dvou nemladších strojníků a u dalšího strojníka bylo dvoudenní prodloužení po pěti letech. Zásahovou činnost ukončilo 23. října taktické cvičení v Dýšiné v areálu plnírny propanbutanových lahví, kde jsme prováděli dálkovou dopravu vody. Tento rok jsme opět asistovali Správě veřejného statku města Plzně s výlovem 2 rybníků, další asistencí byl požární dozor při noční kulturní akci v Doubravce u svatého Jiří. Další aktivitou bylo stavění stanů na táboře mladých hasičů na Drahotíně, nebo dovoz a odvoz volebních uren. Zúčastnily jsme se i dvou dalších soutěží v požárním útoku a to v Újezdě při oslavě 100 let od založení jejich sboru a v Doubravce na memoriálu Antonína Trnky, odkud jsme si přivezli již náš třetí pohár za třetí místo v kategorii mužů. Na zásahovém vozidle Liaz proběhla výměna čerpadla a převodky posilovače řízení, repase vstřiků a výměna oleje s filtry. Takováto běžná oprava a údržba však stála skoro 30 tisíc.

Rok 2013

Počátkem roku proběhly volby a s tím spojené svozy uren. Bálová sezona byla jako na kolotoči, jednou propadák, poté zas nacpaný sál. Maškarní bál se vyvedl díky „mladé krvi“, která postupně přebírala otěže aktivit ve sboru. Povedl se i dětský maškarní bál, ten nabírá na oblibě. Za požární zbrojnicí jsme vlastními silami zlikvidovali letitý živý plot, ve kterém se nacházela skládka. Úpravou prošel i svah za plotem. Proběhlo deštivé čištění požární nádrže, stejně tak pršelo i při dětském dnu, který jsme přesunuli do sokolovny na sál a improvizovali společně se Sokolem. V průběhu měsíce června proběhl na dvě etapy na kurtech vedle požární nádrže velký úklid bahna a nánosů jak po povodni z předešlého roku, tak i z listí z okolních stromů. Kurty sloužili jako parkoviště pro techniku na připravovanou soutěž. Ta byla stejná jako předešlý rok, tedy velitelský běh s vypitím nápoje a ručkováním na člunu a následný požární útok se sáním vody z nádrže a překážkami pro terče. Počasí přálo a dostavily se celkem 4 družstva mužů z Bukovce, Doubravky, Dýšiné, Červeného Hrádku a 3 družstva žen z Doubravky, Újezda a Dýšiné. Naše družstvo dokázalo vybojovat druhé místo. Celkově byla úsměvná soutěž zpestřením klasické práce a nechyběla zde ani zajímavá vystoupení, jako plavání místo na člunu tak vedle člunu, nebo třeba skok do vody v nestandardním provedení. Sokol Červený Hrádek pořádal o prázdninách 2x příměstský tábor pro děti a v oba termíny dorazily děti i k nám do hasičárny na exkurzi. Po ukázce auta a jeho bojového vybavení jsme jim v sálku poskytli občerstvení a ukázali, co všechno musí hasič mít na sobě při zásahu. Na konci prázdnin jsme se zúčastnily netradiční soutěže v Radobyčicích, v září pak na Prazdroj cupu v pivovaru, kde jsme se umístili ve středu pole se slušným časem 28 sekund. V září ještě proběhla společně se sokolem poslední akce pro děti – rozloučení s létem. Zde jsme opět ukázali, co všechno se vozí v autě, jak se hasič obléká a hašení pomocí džberovky či vysokotlaku. Účastnili jsme se dne IZS za Plazou, cyklického školení strojníků, dovážela se voda do kádí při výlovech rybníků ve správě města Plzně, proběhly další volby a s tím spojený dovoz uren a příprava i úklid prostor. Sbor ke konci roku pořádal zájezd do Chodové Plané na exkurzi pivovaru. Co se týče zásahů, byl tento rok oproti tomu předchozímu o poznání klidnější. 4. dubna nás kolem půlnoci budila siréna spolu s mobilním telefonem na požár plastového kontejneru vedle hasičárny na parkovišti. Včasným výjezdem jsme uchránili kontejner v hodnotě kolem deseti tisíc korun, odneslo to jen ohořelé víko. Než se dostavila jednotka ze středu, byl požár zlikvidován. Dalším zásahem byl 3. července požár hrabanky vedle holého vrchu o rozloze 20 metrů čtverečních. Cestou k zásahu jsme naložili oznamovatele, včetně jeho bicyklu, do rozměrné kabiny Liazky a před odbočkou do lesa potkali jednotku ze středu. Společně s ní jsme odstranili zámek na závoře a pokračovali k požáru. Asi 200 metrů od požářiště končila u odbočky zpevněná cesta a terénní specialista, strojník Jiří Kozák, dovedl podmáčeným terénem Liazku statečně k cíli. Jednotka ze středu zůstala na zpevněné cestě a po konzultaci s jejím velitelem na místě nezasahovala. 7. srpna se kolem prohnala větrná smršť a způsobila na silnici do Kyšic několik polomů, které zasahovaly do vozovky. Tyto polomy byly zlikvidovány pomocí motorové pily. Posledním zásahem byl požár osobního automobilu na konci Červeného Hrádku ve směru na Kyšice. Zde došlo k zahoření prostoru mezi nádrží vozu a kastlí. Včasným zásahem okolní občané zamezili šíření požáru. Jednotka po příjezdu na místo události lokalizovaný požár zlikvidovala ještě před příjezdem jednotky ze stanice Plzeň střed. Zřizovatel nám po jednáních navýšil rozpočet jednotky o 50.000 korun. Za tuto částku, včetně financí z rozpočtu, se vybavilo celé výjezdové družstvo novými montérkami PS2, čepicemi do zimy, svetry, tričky, nehořlavými kuklami a opasky s karabinou. Dále byly zakoupeny díly a provedeny opravy Liazky a čerpadla PS-12. Ze zbytku rozpočtu byl pořízen třídílný hliníkový žebřík a bruska pilových řetězů. V říjnu se naskytla povodňová dotace ve výši 66.000 korun od státu. Přestože se naše jednotka aktivně nezúčastnila povodní, nebyla celková částka dotací pro Plzeňský kraj vyčerpána a díky zásahu mimo naši územní působnost v areálu IPP v Dýšiné nám byla přeci jen poskytnuta. Zakoupila se třífázová elektrocentrála Honda a ponorné kalové čerpadlo HCP. Zřizovatel MO Plzeň 4 vyhověl žádosti sboru a firma probourala dveře ze skladu na toalety a do sprchy. Vlastními silami jsme sklad vymalovali, přesunuli do garáže a zřídili místo něj čistou šatnu. Zřizovatel dále nechal provést opravu fasády obou čel budovy, kde se díky dřívější nekvalitní práci začala odlupovat omítka. 

Rok 2014

Jako každý rok i tento začal rutinní bálovou sezonou, která nepřinesla mnoho nového a začíná být pravidlem, že ji nepořádáme kvůli výnosům do kasy sboru, ale spíše jako kulturní akci pro pobavení zdejších občanů. Stejně jako bály proběhly dětské „zimní akce“, kde se můžeme těšit pravidelné účasti. Páteří našich příjmů do kasy je čištění požární nádrže, tudíž se snažíme každý rok komunikovat se Správou veřejného statku města Plzně a udržovat nádrž v čistém a provozuschopném stavu. Koncem května proběhly v sálku hasičárny volby. Hasiči zajistili dovoz a odvoz uren a úklid. Dále proběhla na Náměstí republiky v Plzni akce u příležitosti oslav 150 let od založení 1. hasičského sboru v Čechách. Probíhaly zde statické i dynamické ukázky umění hasičů a jejich techniky. Z naší strany se účastnili 4 členové na přípravných a úklidových pracích. Poslední den v květnu začala v sálku hasičské zbrojnice výstava historických fotek a kronik u příležitosti výročí 630 let od první zmínky o naší obci Červený Hrádek. Zahajovací akce se zúčastnilo asi 40 lidí. Promluvil zde pan Anderle o historii Červeného Hrádku a byly ukázky fotografií promítané na zeď a na nástěnkách. Celá akce trvala více jak týden a otvírací hodiny si vzala na starost Helena Prochásková ze Sokola. Náš sbor přispěl částkou 3.000 korun jako spoluúčast při pořádání všech akcích během oslav. Vytiskla se i brožura k této příležitosti a ta je zde k nahlédnutí. 1. června pak následoval dětský den spolu se sokolem, který připravil různé soutěže a občerstvení pro děti, hasiči pak ukázali výbavu auta s ochrannými prostředky a soutěže ve stříkání vodou na terč. 7. června byl vyhlášen poplach pro jednotku, aby se dostavila k požáru stavebních buněk. Nedorozuměním oznamujících jsme byli vyslání k ohlášenému pálení dřeva a pouze na místě potvrdili informaci. Jednotka HZS ze stanice střed na místo nakonec nedorazila a požár byl klasifikován jako planý poplach. Sportovní sezónu jsme započali účastí na soutěži v Bukovci při oslavách 105 let od vzniku jejich sboru. Atypická soutěž byla pro osm lidí. Velitel měl svůj běh s úkoly a ostatní se museli vystrojit a poté se až podílet na požárním útoku. Tato nestandardní disciplína nám docela sedla a skončili jsme na třetím místě. 22. června naši 2 členové provedli ukázku v Dobřanech, kde pro děti připravili prezentaci zásahových prostředků a hry s hasičskou tématikou. Každoročně má tato akce značný ohlas a sami Dobřanští hasiči jsou za to rádi. Koncem června proběhl v prostorách za Plazou den integrovaného záchranného systému. I naši členové se účastnili na tomto dnu. Přes veškerou přípravu a spolupráci s Městským sdružením hasičů, se neinformovaností mezi školami nedostavilo tolik dětí a z naší strany probíhala jen statická ukázka techniky. Zajímavou ukázkou byla dynamická prezentace hasícího tanku ze záchranného útvaru ze Zbiroha. Zřizovatel MO Plzeň 4 nechal vymalovat vnitřní prostor zbrojnice, vyjma klubovny a šatny, které jsme malovali vlastními silami o rok zpátky. Druhým loňským výjezdem byla 16. srpna ve večerních hodinách spolupráce s Policií České republiky při vyhledávání osob. V Doubravce U Jiřího byl cyklistický závod a poslední účastník se nevrátil a nemohli se mu ani dovolat. Bylo rozhodnuto o pěším prohledávání trasy z Bukovce do Dolan z obou směrů. Při přejezdu do Dolan nás však operační středisko informovalo, že se cyklista našel živ a zdráv doma a my se mohli v klidu vrátit na základnu. Tento zásah tak uzavřel loňský poklidný rok jednotky, kdy byly jen 2 výjezdy, což je nejméně za poslední historii. Soutěžní družstvo se zúčastnilo závodů v Tymákově, na Prazdroj Cupu a v Doubravce. Sbor začal pořádat pravidelně týdenní schůzky a to vždy každou středu v odpoledních hodinách, za účelem školení jednotky, příprav nastávajících akcí nebo údržby materiálu a ochranných prostředků ve větším počtu členů, než tomu bylo doposud. Tyto středy se hodí i na pracovní akce jako např. úprava svahu za hasičárnou a jeho sekání, než bude stavebně upraven při rekonstrukci kulturního domu, ze kterého by se měla v budoucnu stát školka či denní stacionář pro důchodce. Velkou opravou prošla zásahová cisterna Liaz. Bylo potřeba sundat skoro polovinu oplechování kabiny a nástavby, strhnout starý silikon, opravit několik shnilých nosníků a vše nalepit zpět. Na nástavbě pak ještě strhnout celý strop a znovu vše zasilikonovat. Opravit pár armatur čerpadla a všechny uzavírací ventily vody repasovat. Stejně tak udělat vývěvu, vyměnit všechny elektro ventily za nové, vyměnit všechny pístnice schodů a žebříku a odstranit rez z tanku a natřít speciálním nátěrem včetně vlnolamů. Bylo nám odsouhlaseno navýšení rozpočtu jednotky o 103.000 korun a zažádáno o dotaci na opravu malého rozsahu od Plzeňského kraje. Ta byla schválena a pokryla zřizovateli 50% nákladů na akci. Začátkem října se jednotka společně s hasiči z Chrástu a Hasičským záchranným sborem účastnila na Náměstí republiky v Plzni hasičské ukázky u příležitosti společné svatby velitele Michala Poláčka a jeho manželky Lenky. K radosti a úsměvu všech, jim připravila hašení kartonového baráku pomocí kýblšpricky. V říjnu proběhly znovu volby a související dovoz a odvoz uren. Dále pak 2 strojníci prošli šestnáctihodinovým obnovovacím kurzem po 5 letech. Rutinou začíná být díky dobré spolupráci se SVS MP dovoz vody do kádí při výlovu rybníků. Navíc jsme koncem roku ještě čistili požární nádrž v Doubravce. Velkou opravou tento rok prošla nejen Liazka, ale i čerpadlo PS12, kde byla nutná výměna motoru v hodnotě 17.000 korun. Rozpočet na jednotku byl tento rok štědrý i díky ponechaným 50% financí z dotace, a tak bylo pořízeno velké plovoucí čerpadlo, ochranné prostředky hasičů a několik armatur za cenu kolem 80.000 korun. Magistrát města Plzně dlouhodobě podporuje jednotky hasičů na svém území a rozhodl se i nejmenší jednotky JPO V. vybavit moderní technikou a nahradit tak mnohaleté staré dopravní automobily. V naší jednotce dopravní automobil nebyl, po několika bouřlivých debatách však bylo domluveno, že stávající technika zůstane a i my dostaneme v hrádecké historii poprvé nový zásahový automobil, odhadem kolem roku 2017 až se vybaví stávající sbory, co mají jen dopravní Avie. Přestože nám členská základna spíše stárne, členové dojíždí daleko za svým zaměstnáním a mladých nástupců je málo, dokázali jsme za tento rok kus práce na celkem 185 akcích. V přepočtu každý druhý den tak někdo byl v hasičárně a vykazoval činnost, ať už na pracovních a kulturních akcích, tak i na povinných školeních. Zanechali jsme za sebou více jak 1.520 hodin práce.

Rok 2015

Aktivity sboru započaly loňskou volební valnou hromadou, kde se zvolil staronový výbor, včetně delegátů na jejich shromáždění. Složení výboru je tak pro další pětileté období následující:

starosta – Špilák Pavol

velitel   – Poláček Michal

předseda revizní rady – Siegr Jaroslav

člen vv – Čechura Ondřej

člen vv – Kozák Jiří

člen vv – Kubin Martin

člen vv – Suchánek Jaromír

člen vv – Uhlík Lukáš

Dalšími aktivitami sboru byla jak jinak bálová sezona, která měla výsledek zas někde kolem nuly a nadále platí, že bály organizujeme spíše kvůli tradici a kulturnímu vyžití. Pro děti jsme uspořádali v únoru dětský maškarní bál, 31. května den dětí na hřišti za potravinami, na konci července exkurzi v hasičárně a ukázku výstroje hasičů. V červnu uspořádali naši členové ukázku pro děti v ústavu v Dobřanech, v září to pak bylo tradiční rozloučení dětí s létem, kde byl kiosek a samozřejmě nechyběl ani táborák a opékání buřtů. Poslední akcí pro děti byla v prosinci mikulášská zábava s nadílkou. Na všech kulturních akcích se zanechalo 420 hodin přípravných, pořadatelských a úklidových činností. Proběhlo každoroční čištění požární nádrže, kde byl nadměrný výskyt řas a chaluh. V roce 2015 nebyly velké přívalové deště jako v předchozích letech, a tak nebyla nádrž zanesena vrstvou bahna. To mělo za následek nadměrný růst řas. Zjištění pro nás bylo překvapující. Buď se čistí nádrž plná bahna, nebo plná řas, varianta mezi tím dlouhodobě není. Absolvovali jsme jednání s projektantem, který vytváří návrh projektu na revitalizaci požární nádrže, problém s ním konzultovali a projednali i další naše požadavky. Revitalizace se odhaduje do pěti let. Správě veřejného statku jsme pomohli s výlovem rybníků tradičním dovozem vody do kádí. Spolupráce s úřadem pro městský obvod Plzeň 4 byla nejvíce v Lobzích, na nově vybudovaných jezírkách. Jezdili jsme dovážet vodu, několikrát zalévali, odváželi materiál a čistili vodní hladinu a okolí. V prostorách zbrojnice byl uschován na několik měsíců vodní šroub. Největší nároky na nás mělo zalévání celé plochy za účelem růstu trávy. Plovoucím čerpadlem jsme doplňovali Liazku, a z té pak pomocí hadic proudnicemi kropily plochu. Další spoluprací bylo veřejné slyšení s Hrádeckými občany a jeho příprava a úklid židlí a stolů v sálku zbrojnice. Poté v něm ještě proběhlo jednání ohledně kulturního domu a bylo konstatováno ze strany zástupců úřadu, že je tam potřeba obměnit nábytek. Bylo tak zakoupeno 12 stolů a 48 židlí a dále pak instalovány žaluzie do všech oken v sálku. Soutěžní aktivity započaly v květnu městským kolem požárního sportu, kdy jsme den předem pomohli instalovat překážky a následující den drželi technickou četu a účastnily se jen požárního útoku. Další soutěž byla u nás v Hrádku. Počasí přálo, přijelo 6 mužských a 3 ženská družstva. Opět soutěž probíhala v podobě zábavného běhu velitele s vypitím nápoje, ručkování na člunu po laně ke schodům a po proběhnutí čáry start zbylých členů družstva k realizaci požárního útoku se sáním vody z nádrže. Celá akce byla pojata jako zábavná soutěž, kam se přišli hasiči především zasmát. Důkazem toho byl na konci soutěže hromadný start Hrádeckých hasičů se skokem do vody. Další soutěží byl Prazdroj CUP v plzeňském pivovaru a poslední soutěží pak oslavy 125 let v Liticích, kde naše družstvo získalo pohár za třetí místo. Na těchto čtyřech soutěžích máme za sebou 335 hodin. Mezi další aktivity spíše členů výkonného výboru pak patří nespočet schůzek, jako je schůze delegátů, schůzky odborné rady velitelů, schůze starostů, schůzky s primátorem, schůzky se zástupci úřadu městského obvodu Plzeň 4, schůzky se zástupci Správy veřejného statku města Plzně, ale i schůzky výboru našeho sboru. Zde se řeší jak aktivita samotného sboru, tak i jednotky požární ochrany a členové výjezdového družstva. Chtěl bych upozornit především na poslední schůzku u pana Primátora Zrzaveckého, kde ocenil a odměnil práci nejdéle sloužících hasičů v jednotkách v Plzni, mezi něž patří i náš starosta sboru pan Pavol Špilák. A to se pomalu dostáváme k několika větám ohledně aktivit jednotky za minulý rok. Jistě všichni zaznamenali Plzeň jako hlavní město kultury roku 2015 a spousty doprovodných akcí. I na hasiče dolehly povinnosti vůči městu a naše jednotka se 3x během roku účastnila na asistenčních hlídkách během kulturního dění. Zajišťovali jsme zabezpečení požární ochrany a základní první pomoc. V lednu to byly pochozí hlídky ve Smetanových sadech a okolí, v květnu oslavy svobody a asistence s cisternou a stanem na Náměstí republiky a stejně tak i na konci srpna při divadelních hrách obřích loutek. Tyto činnosti jsme prováděli pro naše město zdarma. Odpracovali jsme pro Plzeň 2015 více jak 170 hodin. Výjezdová jednotka byla rozšířena o 3 členy na počet 14 členů. U nás za tento rok prošel 1 hasič školením nováčků na 40 hodin, další školením na velitele taktéž 40 hodin, 2 cyklickou odbornou přípravou velitelů se zkouškami po pěti letech, 5 cyklickou odbornou přípravou strojníků a všichni členové absolvovali zdravotní prohlídky. Strojníci měli povinné školení řidičů či referentů v autoškole, jízdy na sněhu se pro jarní počasí nekonaly. Zásahová činnost jednotky byla v roce 2015 minimální. První zásah v březnu byl na utržené plandající plechy ze střechy v ulici K Fořtovně. Zde si velitel povolal na pomoc plošinu profesionálních hasičů ze Slovan a společnými silami plechy sundali a ostatní přibyli hřebíky. Druhý výjezd byl v srpnu na požár polního porostu a lesa v blízkosti obce Klabava. Tam asi 6 jednotek jezdilo křížem krážem a nakonec byl zásah kvalifikován jako planý poplach. S členy z jednotky jsme se snažili zkulturnit i vnitřek hasičárny a na podzim provedli pořádný úklid garáží, vystěhování materiálu do sklepa, úklid sklepa, opravu odfouklé zdi pod držákem savic, opravu zdi po starém odsávání, výrobu a instalaci nového držáku na malé savice, opravu stěn montážní jámy a kompletní natření podlahy garáže několika vrstvy barvy. Finance od našeho zřizovatele na provoz jednotky byly v tomto roce, i díky dotačním titulům kraje, na slušné úrovni. Dokázali jsme díky tomu vystrojit všechny 3 úřadem schválené a nově přibrané členy do výjezdového družstva. A to není v dnešní době nijak levná záležitost, kdy za základní výstroj jednoho hasiče pětkové jednotky utratí zřizovatel skoro 30 tisíc korun. Dále bylo pořízeno 12 hadic, sada přejezdových můstků, rozdělovač, 2 proudnice, konzervátor akumulátorů, motorová pila a vozidlová radiostanice. Vše včetně vystrojení nových členů za více jak 150 tisíc korun. Z financí zřizovatele byla zrealizována výměna slabého odsávacího systému výfukových plynů za nový, který již stíhá odtahovat kouř z výfuku. My se tak konečně nedusíme při oblékání k zásahu či jinému výjezdu auta, kdy ho nastartujeme v garáži. Dále byla na náš podnět kontaktována úřadem Správa veřejného statku města Plzně za účelem opravy rozpadlého asfaltu před garážemi a vjezdem za hasičárnu. Žádosti bylo vyhověno a firma ke konci roku vyfrézovala a položila nový asfalt. To se dostáváme k samotné technice. V únoru měla Liazka pravidelnou STK a bylo zjištěno, že hůře brzdí přední náprava. Po sundání kol a brzdových bubnů bylo vidět, že tečou gufera v redukcích kol a olej se tak dostává do brzd. Úřadem byla vyhotovena objednávka a za 20 tisíc korun náprava opravena. Čerpadlo PS12, které mělo generálku v roce 2014, spolehlivě fungovalo a nebylo třeba do něj investovat. Velkým překvapením pro nás bylo nabídnutí vyřazované cisterny CAS 32 Tatra 815 od Hasičského záchranného sboru mezi plzeňské dobrovolné hasiče. Zbrojnic kam se tato technika vejde, a kde je prázdné stání, je minimum. Po několika schůzkách velitelů, magistrátu a hasičského záchranného sboru bylo dohodnuto, že by mohla jít k nám do Hrádku. Koncem roku tak bylo zastupitelstvem odsouhlaseno předání cisterny s možností předčasného zaparkování ve zbrojnici. Magistrát města Plzně koncem roku vybavil první „pětkové“ jednotky novými dopravními automobily na podvozku Iveco Daily. V roce 2016 přibydou další dva tyto automobily a v roce 2017, bychom měli být na řadě snad i my. Mělo by se tak podařit nahradit letitý přívěs na dvanáctku moderní dodávkou s velkou kabinou a nástavbou pro úložné prostory. Stávající Liazka přestane mít u nás využití a především místo. Kam dále půjde, bude otázkou dalších jednání a zájemců v Plzni z řad hasičů. Tento rok byl náročný na všechny naše aktivity a zanechali jsme za sebou více jak 2.400 hodin.

Rok 2016

Zimní kulturní akce započaly již v prosinci 2015 sokolským bálem, následoval lednový hasičský bál, únorový maškarní a březnová sousedská zábava. S novým hospodským přišlo znatelné oživení návštěvnosti, přesto jsme se už nevrátili do starých časů. Ulehčením jsou vychytané přípravy a úklidy sokolovny na akce, které nezabírají celé dny. Celkově se bálová sezona pohybovala v kladných číslech výdělku. Daleko vděčnějšími návštěvníky našich společných aktivit se sokolem byly děti. Únorový dětský maškarní bál se těší velkému zájmu, stejně tak dětský den na hřišti za potravinami. Letošní počasí však po prvních pár minutách jeho průběhu ukončilo akci a my jsme alespoň dělali v hasičárně zázemí dětem a na radiátorech sušili promočené oblečení po přívalovém dešti. V červenci zavítal sokolský dětský tábor na exkurzi do hasičárny, kde jsme jim ukázali techniku a výstroj, se kterou hasiči zasahují. Samozřejmostí bylo drobné občerstvení v sálku. V září jsme chtěli dětem vynahradit promáčený dětský den každoroční akcí rozloučení dětí s létem. Opět nás ale vytrestalo počasí a celodenní dešťové srážky měly za následek minimální účast. V říjnu proběhl pro děti den s dobrovolnými hasiči v Lobzích, kde jsme se i my účastnili. Spolu s ostatními hasiči na území Plzně 4 jsme připravili soutěže a aktivity pro naše nejmladší. Akce vznikla v režii městského obvodu Plzeň 4, který nám tímto vychází vstříc v náboru mladých hasičů a jejich přípravy vykonávat do budoucna dobrovolného hasiče. V hrádku zatím mladé hasiče nemáme, ale postupem času by i u našeho sboru, jako posledního na území Plzně 4, měla začít výchova mladých hasičů. Poslední dětskou akcí byla v prosinci dětská mikulášská, opět konaná spolu se sokolem. Celkově jsme na přípravách a realizacích akcí pro děti odvedli 170 hodin. Spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně jsme započali již v březnu čištěním retenční nádrže u Tesca. Byla potřeba vysekat náletové křoviny, odsát vodu v nádrži a snažit se jí vyčistit od kalů. Poslední věc se nepovedla z důvodu letitého sedimentu, který vyžadoval těžkou techniku na vybrání a odvoz kalů. Další akcí bylo tradiční čištění požární nádrže a její sedimentační jímky. Jímka byla klasicky zanesena sedimentem, který vybral bagr, ale u nádrže se nám opět potvrdilo, jako v předešlém roce, že absencí přívalových dešťů se v nádrži daří zeleným řasám. Ty nám pak v podobě těžkých chuchvalců ztěžují práci při jejich vyndávání. Co se týče revitalizace požární nádrže, tak projekt již opět pokročil. Byly vyslyšeny i naše připomínky, zejména o zachování stávající rozlohy vodní plochy a pevném betonovém dnu. Další změnou bude umístění větší sedimentační jímky v prostoru stávajících kurtů a vybudování multifunkčního hřiště. Dále by zde měla být in-line dráha, mostek přes přítok, nebo pro nás jistě výhodné vybudování čerpacího stanoviště pro požární techniku. Poslední spoluprací se Správou byl dovoz vody do kádí při výlovu rybníků a to Seneckého a rybníku Drahotín. Největší a nejčastější aktivity jsme za tento rok provedli spolu s naším zřizovatelem městským obvodem Plzeň 4. Brigády byly přínosem do pokladny sboru a přínosem i pro jednotlivé pracující členy. Jednalo se o čištění jezírek, sekání náletových křovin, úpravu svahu, mytí soch, sušení archivu či sekání zahrady. Pro tuto činnost bylo třeba i rozšířit si živnostenský list. Pomáhali jsme i při stěhování nábytku do bytu ve 2. patře v hasičárně, který dnes slouží jako evakuační byt. Sportovní sezona soutěžního družstva nebyla ničím výjimečná. Účastnili jsme se městského kola požárního sportu ve Skvrňanech, Tymákově a v Doubravce. Asistence byly tento rok pouze 2 a to dodávka vody při mytí kol na cyklomaratonu v Doubravce U Jiřího a asistence v Plzni Smetanových Sadech při Gambrinus festu. To se již dostáváme k pracím na samotné hasičárně. Počátkem roku jsme donatřeli barvou podlahy garáží včetně opravy a natření montážního kanálu. Proběhlo vyměření a natření couvacích pruhů žlutou barvou pro snadnější umístění techniky. Instalovalo se zařízení na dobíjení akumulátorů v druhé garáži, stejně tak rozvod vzduchu pro napojení vozidel. Byly zbroušeny a natřeny vrata garáží, včetně umístění zákazových značek k eliminaci stání vozidel před hasičárnou a znemožnění tak možného výjezdu. Dále bylo po roce dokončeno odsávání výfukových plynů, tvarované přesně na jednotlivá vozidla. O sekání trávy, úklidu sněhu, údržbu kotle, čištění okapů, vybírání požeráků či úklidu budovy ani nemluvě. A to vše dělali členové dobrovolní hasiči ve svém volném čase bez nároku na jakoukoliv odměnu. A nyní něco k jednotce. Městské sdružení hasičů spolu s Magistrátem města Plzně pokračovalo v propagaci náboru hasičů a jejich přípravy do výjezdových družstev. Proběhla 2x kampaň s plakáty, billboardy a televizními spoty staň se hasičem, stejně tak rozvěšení poutačů na jednotlivých hasičárnách. U nás se zapojili díky této akci a známosti s našimi členy dva mladí muži a to Jan Salcman a Dominik Tlustý. Počítáme, že v nejbližší době budou po absolvování základních kurzů zařazeni do výjezdové jednotky, případně vystřídají po domluvě méně aktivní členy. Stávající členové jednotky prodělali v roce 2016 řadu školení, výcviků a aktivit s jednotkou. Např. 40 hodin školení nováčka, 3 velitelé cyklické školení na 8 hodin, den IZS, 2x nácvik nouzového zásobování města Plzně vodou z vrtu Košinář, 7x cyklická odborná příprava strojníků, u dvou členů z toho ještě druhý den zkoušky a nespočet hodin na středečních schůzkách a školení u techniky. Největší třešničkou tohoto roku však byla slibovaná možnost dostat od Hasičského záchranného sboru cisternu CAS 32 Tatra 815 a to se nakonec podařilo. Díky jednání úřadu s HZS a smlouvě o zápůjčce se nám podařilo Tatru zaparkovat do garáže 20. ledna. Jednalo se pouze o umístění vozidla do garáže a uchránění ho před mrazem, nánosy sněhu a deštěm, než ho komise vyřadí pro nadbytečnost a oficiálně nabídne obci. Vyřazení spolu s povinným nabízecím kolečkem proběhlo na jaře a v květnu již byla Tatra převedena na Magistrát města Plzně, potažmo Městský obvod Plzeň 4. Pro nás to znamenalo, že s ní můžeme začít jezdit a dělat na ní úpravy na prostředky, kterými disponujeme. Největším problémem byl skoro půl roku vypuštěný tank na vodu. Uvnitř zrezlý a plný pupenů zoxidovaného kovu, který jsme v rámci ušetření času sami oškrabali a vynosili v kýblech z tanku ven. Bylo jich asi 7 a byla to nezáviděníhodná práce v respirátoru. Tank byl poté zavařen firmou kvůli několika prasklým horním svárům a nastříkán vodou odpuzující mastnou barvou, která by ho měla ochránit alespoň na dalších 10 let před korozí. Další investicí byly nové akumulátory, včetně vyspravení a natření jejich držáků pod kabinou. Byl instalován měnič napětí pro vysílačky, upraveny jejich držáky včetně kapesních radiostanic a zapínání jejich dobíjení. Odstranili jsme netěsnost výfukového potrubí novým silentblokem a těsněním, včetně problémového umytí vnitřní zakouřené skříně čerpadla a rolet speciálním roztokem. Vrásky na čele nám dělal po připojení tlakového vzduchu na vozidlo systém jeho odpružení zadních náprav vzduchovými vlnovci. Po mnoha zkouškách a přetěsnění spojů, kdy byly navíc vyměněny servisem regulační ventily výšky zdvihu vlnovců, jsme přišli na to, že je vadný přepouštěcí ventil do zátěžového regulátoru zadních brzd za 600 korun. Tatra nás dále tolik netrápila a jen jsme upravovali stavebnicový systém její nástavby pro náš materiál jako šuplík na plovoucí čerpadlo, nové patro hliníkového plechu, nákup a umístění přepravek včetně systému vodících lišt proti posuvu a další úpravy pro umístění specifického materiálu. Na těchto opravách a úpravách jsme strávili něco kolem 370 hodin. Tatra šla do výjezdu 17. srpna. Ani Liazce se nevyhnuly opravy a po roce se opět projevila netěsnost gufera náboje jednoho předního kola. To bylo servisem opraveno včetně výměny brzdového obložení. Poté začal syčet zátěžový regulátor zadních brzd, který byl vyměněn za repasovaný kus, proběhla výměna klínových řemenů a výměna akumulátorů, které skončily svoji funkci po dvou a půl roce, tedy těsně po záruce. Výjezdy jednotky byly na historickém minimu. Pouze požár kupky sena 2x2m naproti JZD směr Dýšina. Ten naše jednotka s Tatrou a jejím premiérovým výjezdem 8. prosince dopoledne zlikvidovala ještě před příjezdem profesionálních hasičů ze stanice Plzeň – Střed. Z rozpočtu obvodu pro jednotku se pořídily dvě turbo proudnice, 4 opasky pro hasiče a zásahový oblek bushfire. Jednotce nebyla poskytnuta žádná dotace. Veškeré ostatní finance obvodu padly na pohonné hmoty, školení a drobný materiál, kterého bylo na Tatře a úpravách zbrojnice požehnaně. Odpracovali jsme více jak 2870 hodin. Opět tak tento rok ukázal, kolik práce stojí udržet dobrovolnou hasičinu na území obce.

Rok 2017

Ani tento rok bálová sezona nepřekonala naše očekávání a s jejím výsledkem někde kolem nuly již není síla a především čas dělat kulturní patrioty občanům Hrádku. Výrazně tak do budoucna redukujeme celou bálovou sezonu na Sokolský bál a maškarní bál. Dětský maškarní bál se nadále těší velkému zájmu. Čištění požární nádrže bylo díky narůstající tendenci výskytu řas zas o něco náročnější a i z důvodu víceprací na nádrži díky letní soutěži, se protáhlo až do pozdních večerních hodin a druhého dne. Členové jednotky během roku absolvovali cyklické školení velitelů, jízdy na sněhu, profesní a referenční školení řidičů, 2 členové školení nováčků a výcvik s jednotkou. Sportovní družstvo absolvovalo městské kolo požárního sportu a soutěž u příležitosti 105 let od založení u kolegů z Újezda, kde jsme se zúčastnili za družstvo mužů a za družstvo mužů nad 35 let, což je poprvé v novodobé historii. Několik členů bylo i na kontrolní návštěvě ve firmě THT Polička, kde se vyrábí nový dopravní automobil Iveco Daily pro naši jednotku. Bylo potřeba dovézt materiál k výrobě držáků, kterým chceme vybavit auto. Velkou pomocí pro nás byla jízda Bukoveckých hasičů na garanční prohlídku jejich DA a vzali nás i materiál sebou. Hasiči z Újezda vzali po 2 týdnech materiál zpět při jízdě na jejich garanční prohlídku. CAS 32 Tatra 815 prošla na jaře servisem spojky v ceně 30.000 korun a v květnu měla i Liazka problém se spojkou a přítlačným talířem, který vyřešil až servis a navýšení financí zřizovatelem na opravy v hodnotě taktéž 30.000 korun. Rozpočet zřizovatele pro jednotku byl již v první půlce roku výrazně pokrácen. V květnu a červnu proběhlo několik brigád, úklidů a příprav na důstojné uspořádání soutěže v netradičním požárním útoku u příležitosti 110 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Plzni – Červeném Hrádku. Tento slavnostní den proběhl dne 10. června 2017 v prostorách požární nádrže. Zlatým hřebem zábavného odpoledne bylo předání zbrusu nového zásahového dopravního automobilu Iveca Daily v hodnotě 2,4 miliony korun za účasti zástupců Magistrátu města Plzně a Městského obvodu Plzeň 4. Lepší dárek si Červenohrádečtí hasiči ke svému výročí nemohli přát…